Z Zakonom o maturi (Ur. list RS, št. 1/07) je poklicna matura opredeljena kot državni izpit, s katerim se končujejo različne oblike strokovnega izobraževanja (štiriletno tehniško in drugo strokovno izobraževanje, poklicno-tehniško izobraževanje in poklicni tečaj). Z opravljeno poklicno maturo kandidat pridobi srednjo strokovno izobrazbo, ki mu omogoča zaposlitev ali nadaljevanje študija v višjih in visokih strokovnih programih.

Izvajalci poklicne mature so šole in organizacije za izobraževanje odraslih, ki izvajajo ustrezni program. Opravljanje praktičnega dela izpita lahko šola organizira v sodelovanju z delodajalci.

Poklicna matura vsako leto poteka v treh rokih: spomladanskem, jesenskem in zimskem. Dijak se lahko prijavi h kateremkoli roku.  Datume, na katere so v vsakem izpitnem roku razporejeni pisni in ustni izpiti na posamezni predmet, opredeljuje Koledar poklicne mature, ki ga določi Republiški izpitni center (RIC).

Izpit pri poklicni maturi se opravlja na ravni zahtevnosti, določeni v predmetnem izpitnem katalogu. Izpit je lahko v skladu s predmetnim izpitnim katalogom sestavljen iz delov, ki se lahko opravljajo pisno, ustno in praktično (kot izdelek, storitev, izpitni nastop). Kandidat praktični del izpita zagovarja.

Dijaki opravljajo poklicno maturo iz 4 izpitnih enot:

Poklicna matura se opravlja v celoti, torej je treba opraviti izpite iz vseh štirih predmetov v enem izpitnem roku. Izjemoma se sme opravljati poklicna matura v dveh delih, vendar le v dveh zaporednih rokih, opravljajo pa jo lahko:

Poklicni maturanti, ki se želijo vpisati na univerzitetni študij, morajo ob poklicni maturi opraviti še izpit iz posameznega predmeta splošne mature. Vpisa na univerzitetni študij z opravljeno poklicno maturo ne omogočajo prav vsi univerzitetni študijski programi, vendar pa velika večina. Različni univerzitetni programi zahtevajo takšen izpit iz različnih predmetov – to je razvidno iz vsakoletnega razpisa za vpis, objavljenega na spletni strani visokošolske prijavno-informacijske službe.

Za opravljanje izpita iz posameznega predmeta splošne mature se kandidat prijavi na šolo z gimnazijskim programom v enakih rokih, kot veljajo za splošno maturo (ponavadi je to istočasno s prijavo na poklicno maturo). Na izbrani šoli dobi kandidat vse informacije o prijavi in opravljanju izpita.

Več informacij o poklicni maturi, Zakon o maturi, Pravilnik o poklicni maturi, Maturitetne izpitne kataloge in stare izpitne pole najdete na spletni strani RIC-a.