UČBENIŠKI SKLAD

Naročanje in potrjevanje učbenikov

Naročanje na učbenike iz učbeniškega sklada poteka spomladi.

Aktivi posameznih šol oblikujejo okvirni seznam učbenikov za tekoče šolsko leto do konca maja in ga predložijo skrbniku učbeniškega sklada.

Ravnatelj posamezne šole mora potrditi izbor učbenikov za naslednje šolsko leto do 31. maja.

Seznam učbenikov po posameznih programih in razredih se skupaj s splošnimi navodili in naročilnico objavi na spletni strani šole.

Dijakom razredniki razdelijo naročilnice skupaj s seznamom učbenikov za naslednje šolsko leto v začetku junija. Podpisane naročilnice dijaki oddajo razrednikom najkasneje do 20. junija, le-ti pa jih posredujejo skrbnikom učbeniškega sklada. Naročilnice dijakom 1. letnikov razdelijo šolske svetovalne delavke ob vpisu.

Izposojevalnina in položnice

Dijaki plačajo celotno izposojevalnino, ki jo določi skrbnik učbeniškega sklada v skladu s 9. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov in potrdi ravnatelj. Položnice z navedenim zneskom izposojevalnine dijakom razdelijo razredniki v začetku novega šolskega leta. Dijaki potrdilo o plačilu izposojevalnine izročijo razredniku ali skrbniku, pri katerem prevzamejo učbenike praviloma v septembru.

Dijaki morajo učbenike vrniti do konca pouka (zaključni letniki do 20. maja, ostali pa najkasneje do 20. junija).

Dijaki, ki potrebujejo učbenike za popravni, zaključni izpit ali poklicno maturo, si jih po dogovoru s knjižničarko lahko izposodijo tudi čez počitnice.

Dijakom, ki ne upoštevajo pravil, se izposoja odreče, dokler ne poravnajo svojih obveznosti.

Zamudnike knjižnica opozarja na vrnitev učbenikov z opomini, ki jih pošilja najprej razrednikom s prošnjo, da opozorijo dijake na vračanje, nato do dvakrat po pošti na dom, sicer jih COBISS sistemsko opozarja na potek roka izposoje. Če se dijak na vsa ta opozorila ne odzove, zavod izda opomin pred tožbo. Dokler uporabniki ne vrnejo izposojenih učbenikov, si ne morejo izposoditi drugih.

Odškodnina

Dijak je dolžan plačati odškodnino v skladu z 10. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov, če vrne poškodovan ali uničen učbenik ali ga ne vrne.

Dijak, ki se izpisuje, mora pred izpisom šolski pedagoginji prinesti potrdilo iz knjižnice o vrnjenih učbenikih.

 

HIŠNI RED V KNJIŽNICI

ČLANSTVO, IZPOSOJA

Ob vpisu v Šolski center Ptuj postane vsak dijak član šolske knjižnice, kjer članstvo izkazuje z dijaško izkaznico, ki se aktivira ob prvem obisku. Člani knjižnice lahko postanejo tudi zaposleni zavoda. Dijaki in drugi uporabniki ne plačujejo članarine.

Izposoja je možna z dijaško izkaznico ali drugim osebnim dokumentom. Uporabnikom se vse gradivo izposoja brezplačno. Za prekoračen rok izposoje se zaračunava zamudnina 0,04 evra za vsako nepravočasno vrnjeno knjigo na dan.

Zamudnike knjižnica opozarja na vrnitev gradiva z opomini, ki jih pošilja najprej razrednikom s prošnjo, da opozorijo dijake na vračanje, nato do dvakrat po pošti na dom, sicer jih COBISS sistemsko opozarja na potek roka izposoje. Če se uporabnik na vsa ta opozorila ne odzove, zavod izda opomin pred tožbo. Dokler uporabniki ne vrnejo izposojenega gradiva in poravnajo zamudnine, si ne morejo izposoditi drugega gradiva.

Knjižnični prostori so namenjeni študiju, učenju, iskanju gradiva in informacij iz katalogov in drugih informacijskih virov. V čitalniškem in knjižničnem prostoru morata biti red in tišina. V knjižnične prostore ni dovoljeno prinašati hrane in pijače.

 

IZPOSOJEVALNI ROKI GRADIVA NA DOM

Rok izposoje za knjižnično gradivo je en mesec. V primeru zelo iskanega gradiva se lahko knjižnični rok izposoje primerno skrajša. Uporabniki si lahko naenkrat izposodijo neomejeno število knjižničnih enot. Knjižničarji imajo pravico omejiti število enot izposojenega gradiva, če gre za posebej iskano gradivo. Ob izposoji dobijo dijaki izpis izposojenega gradiva, na katerem je zapisan tudi datum vrnitve.

Knjižnično gradivo, ki si ga dijaki ne morejo izposoditi na dom:

To knjižnično gradivo si je izjemoma mogoče izposoditi za uporabo pri pouku oz. fotokopiranje (z upoštevanjem avtorskih pravic), po dogovoru s knjižničarkami pa tudi za en dan na dom.

 

Če uporabniki v določenem roku ne morejo vrniti gradiva, si ga lahko podaljšajo, če ga med tem niso rezervirali drugi uporabniki ali če ni po njem velikega povpraševanja.

Podaljšajo ga lahko:

 

Uporabniki preko interneta ne morejo podaljšati roka izposoje gradivu, ki mu je rok izposoje že potekel ali pa je rezervirano.

Dijaki morajo gradivo vrniti do konca pouka, najkasneje pa do 20. junija.

Dijaki, ki potrebujejo gradivo za popravni, zaključni izpit ali poklicno maturo, si ga po dogovoru s knjižničarko lahko izposodijo tudi čez počitnice.

Uporabnikom, ki ne upoštevajo pravil, se lahko izposoja odreče, dokler ne poravnajo svojih obveznosti.

 

MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA

Knjižnica ŠC Ptuj opravlja storitve medknjižnične izposoje za delavce in dijake ŠC Ptuj.

Uporabniki si lahko po medknjižnično sprejetih pravilih izposodijo gradivo, ki ga potrebujejo, izposojo opravi knjižnica, le da za to zaračuna storitev na knjižnično enoto ter poštnino.

 

ODŠKODNINA ZA POŠKODOVANO ALI IZGUBLJENO GRADIVO

Kdor knjižnično gradivo izgubi ali poškoduje, ga mora nadomestiti z enakim novim in poravnati stroške ponovne obdelave (2,50 evra). Če knjižničnega gradiva ni mogoče nadomestiti z enakim, se nadomesti s po vsebini in ceni enakovrednim gradivom (po dogovoru s knjižničarko) ali ga plača po maloprodajni ceni.

 

DELOVNI ČAS

Knjižnica je za uporabnike odprta od ponedeljka do petka od 7.30 do 13.30

 

UPORABA RAČUNALNIKOV

Člani šolske knjižnice lahko v prostorih knjižnice uporabljajo računalnike, ki so namenjeni iskanju informacij in podatkov po spletu. Pred uporabo se morajo z osebnim dokumentom identificirati pri knjižničarki.

Na računalnikih v knjižnici ni dovoljeno:

Uporabnik, ki zlorabi pravila, izgubi pravico do uporabe računalnika.

 

Uporabniki knjižnice so dolžni spoštovati knjižnični red!